KIEDY WYNALAZEK UWAŻA SIĘ ZA NOWY?

Artykuł dotyczący zagadnień pierwszeństwa i nowości w prawie własności przemysłowej. Zapraszam do lektury w serwisie lookreatywni.pl.

Pierwszeństwo do uzyskania patentu ma istotne znaczenie m.in. z punktu widzenia wymogu nowości jako przesłanki patentowalności rozwiązań przewidzianej ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Zgodnie z treścią art. 24 tej ustawy:

Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.

Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Za stanowiące część stanu techniki uważa się również informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnione do wiadomości powszechnej, pod warunkiem ich ogłoszenia w sposób określony w ustawie.

W konsekwencji, dane rozwiązanie nie tylko nie może być zgłoszone lub opatentowane wcześniej w Polsce. Dane rozwiązanie nie może zostać przed zgłoszeniem ujawnione w jakikolwiek sposób, nawet w akademickim, czy branżowym środowisku, na wystawach, w ofertach handlowych, prezentacjach, czy prasie. I nie ma tu znaczenia, czy to ujawnienie nastąpiło przez samego twórcę (wynalazcę), czy też inne osoby (jako prace naukowe, badawcze itd.).

Co więcej, nie chodzi tu tylko o nowość w takim rozumieniu w Polsce, ale musi być to nowość światowa. Oznacza to, że np. publikacja naukowa czy zgłoszenie patentowe (po opublikowaniu – od daty zgłoszenia) na drugim krańcu świata może spowodować nieudzielenie ochrony danego wynalazku w Polsce. Ustalenie nowości rozwiązania jest jednym z działań Urzędu Patentowego w procedurze badania patentowalności zgłoszenia wynalazku. Trzeba przy tym zaznaczyć, że nawet udzielenie patentu nie zamyka możliwości późniejszego podważenia braku nowości – w procedurze unieważnienia.

Tak pełny rygoryzm jak wskazany powyżej, wynikający z zasady pierwszeństwa zwykłego, powodowałby oczywiście praktyczne utrudnienia w funkcjonowaniu systemu patentowego w skali międzynarodowej. Z tego też względu przewidziano szereg instytucji prawnych, które wprowadzają pewne odstępstwa od ściśle rozumianej zasady pierwszeństwa. Jakie?

[…]

Zapraszam do lektury całości: Kiedy wynalazek uważa się za nowy?

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook
LinkedIn