Kolejna ze zmian Prawa własności przemysłowej w moim wpisie na lookreatywni.pl: List zgody. Sposób na pogodzenie interesów przedsiębiorców

LIST ZGODY A ODMOWA REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO

Jedną z głównych przesłanek odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy jest jego kolizja z wcześniejszym znakiem towarowym lub innym prawem (osobistym lub majątkowym), np. utworem, nazwą przedsiębiorcy (firmą), dobrem osobistym.

Sytuacje takie mogą wynikać z działań konkurencyjnych (np. prób upodobnienia oznaczeń produktów do konkurencji), ale także mieć charakter zupełnie niesporny, a wręcz być podejmowane w uzgodnieniu z innym uprawnionym do znaku podobnego. Szczególnie, gdy uprawniony i zgłaszający są np. powiązane kapitałowo. Szczególna dotkliwość tej sytuacji ujawnia się w związku z istnieniem pełnej procedury badawczej (jeszcze – bliższe informacje o zmianach PWP: Nadchodzą zmiany w prawie własności przemysłowej [http://lookreatywni.pl/]). Daje to możliwość stwierdzenia przez Urząd Patentowy względnych przesłanek odmowy rejestracji znaku towarowego (ustalenie istnienia kolizyjnych znaków towarowych).

LIST ZGODY JAKO SPOSÓB NA POGODZENIE INTERESÓW KILKU PRZEDSIĘBIORCÓW

Istnieje oczywiście, intuicyjne wręcz, rozwiązanie tej sytuacji, czyli zezwolenie/zgoda na zarejestrowanie i korzystanie ze znaku towarowego, udzielana zgłaszającemu znak późniejszy przez uprawnionego do wcześniejszego (stojącego w kolizji) oznaczenia. Rozwiązanie takie nazywa się potocznie „listem zgody” (ang. letter of consent).

W dotychczasowej praktyce Urzędu Patentowego, listy zgody nie pełniły roli rozstrzygającej w przypadku stwierdzenia przez Urząd kolizji z wcześniejszym, podobnym znakiem towarowym. Brak było szczególnego przepisu pozwalającego na takie działania, a i z orzecznictwa wynikało, że zgoda taka nie decyduje o możliwości uzyskania prawa ochronnego na „kolizyjny” znak towarowy innego uprawnionego. Rodziło to dość duże komplikacje dla zgłaszających, szczególnie w przypadkach, w których w istocie rzeczy, uprawnionym do „kolizyjnego” znaku towarowego, była inna spółka w grupie kapitałowej. W rezultacie mogło to wiązać się z odmową udzielenia przez Urząd Patentowy prawa ochronnego na znak towarowy.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że możliwość uregulowania listów zgody, wynika z art. 4 ust. 5 Dyrektywy dotyczącej znaków towarowych [Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych oraz wcześniejszej, zastąpiona przez nią, Pierwsza Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (89/104/EWG).

[…]

Zapraszam do lektury całego artykułu List zgody. Sposób na pogodzenie interesów przedsiębiorców.

Facebook
LinkedIn